(+855) 12 990 988, 99 990 988 PP (Cellcard)
(+855) 11 990 988 SR (Cellcard)
(+855) 88 666 1878, 88 999 6018 PP (Metfone)
(+855) 90 990 218 SR (Metfone)
(+855) 70 990 988 PP (Smart)
(+855) 93 990 988 SR (Smart)
#339A/B/C, St. 163, Sangkat Toul Tum Poung II, Khan Chamkarmorn Phnom Penh 12311, Cambodia
News and Education / ព័ត៌មានលម្អិត << Back

សត្វល្អិតក្នុងពោះវៀនប្រភេទ Giardia Intestinalis


date : 2018-04-06 00:28:35

សត្វល្អិតក្នុងពោះវៀនប្រភេទ Giardia

គេហៅឈ្មោះវាបាន ៣ យ៉ាងៈ

 • Giardia intestinalis
 • Giardia lamblia
 • Giardia duodenalis
វាជាសត្វល្អិតដែលមានកោសិកាតែមួយ មានព្រុយ បណ្តាលឲ្យរលាកពោះវៀនតូច (វាបង្ករជំងឺឈ្មោះ Giardia )។ វាភ្ជាប់ខ្លួនវានឹងកោសិកាពោះវៀនតូច ហើយស្រូបយកអាហាររបស់យើង។ វាអាចឆ្លងទៅ បក្សី, គោ, ក្របី, ចៀម, ឆ្កែឆ្មា វារស់នៅពេញពិភពលោកភាគច្រើន ប្រទេសមានអាកាសធាតុក្តៅ និង មិនមានអនាម័យ។ វាអាចឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទតាមរន្ធគូថ រឺ តាមមាត់។ ពេលឆ្លងពងគីស Giardia មនុស្ស 50% មិនមានរោគសញ្ញាទេ។ ប៉ុន្តែជាទូទៅ មានរោគសញ្ញាដូចតទៅៈ
 • ហើមពោះ
 • ក្លិនដង្ហើមស្អុយ ភោមស្អុយខ្លាំង
 • ខ្វះជាតិទឹក
 • រាគ
 • អស់កំលាំង
 • មិនឃ្លានអាហារ
 • ចង់ក្អួត
 • ឈឺពោះ រឺ ចុកពោះ
 • ខ្សោយកំលាំង
 • ស្រកទំងន់
 • ក្មេងមិនធំលូតលាស់ល្អ
 • មិនមានកំលាំង
 • មិនចង់ញុំាអាហារ
 • មិនចង់រៀន
 • រៀនមិនចាំ
Giardia intestinalis

ជំងឺរាគរូសអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ បើយើងមិនញុំាទឹកគ្រប់គ្រាន់ ខ្វះជាតិអំបិល និង ស្ករ។ បាត់បង់វីតាមីន B12 ដោយមិនដឹងខ្លួន ព្រោះវីតាមីន B12 មិនអាចជ្រាបបានដោយសារមេ Giardia ធ្វើឲ្យខូច រឺ រលាកកោសិកាពោះវៀនតូច។ មេ Giardia intestinalis មានរូបរាងដូចផ្លែសារី និងមានប្រវែង 10-20mm ព្រុយច្រើន មានរាងជាស៊ីមេទ្រី និងមានបន្ទះសំរាប់ភ្ជាប់ស្រូបយកអាហារ ពងវាមានរាងពងក្រពើប្រវែង 8-19mm។ ពងមិនទាន់ករកូនមាន ស្នូល2 រឺឯពងដែលករកូនអាចឆ្លងបានស្នូល mature 4។

វិធីរុករកៈ   - យកលាមកមកពិនិត្យមើលក្នុងមីក្រូទស្សន៍ រកពងគីសរបស់វា។ ពេលខ្លះចាំបាច់យកលាមក ៣ដងមកពិនិត្យ ព្រោះពេលខ្លះមិនមាន ពងគីស រឺ មេ Giardia ក្នុងលាមក
វិធីព្យាបាលៈ        - Metronidazole     -  Nitazoxanide    - Tinidazole   - Paromomycin   - Quinacrine   - Furazolidone
- ក្រោយពេលព្យាបាលរួចគួរផ្សំបំពេញ វីតាមីន B12
- ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ វេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ!

Giardia Intestinalis

Giardia intestinalis (also known as Giardia lamblia or Giardia duodenalis) is a protozoan flagellate causing giardiasis in the small intestine. It attaches to the mucosa and absorbs nutrients that it gets from the intestinal wall. In addition to humans, Giardia intestinalis infects birds, cows, sheep, deer, dogs and cats. Giardiasis is found worldwide mostly in warm climates.

Giardia intestinalis lives as active trophozoites in the small intestine. Some trophozoites encyst into cysts which are released in a bowel movement. The feces might contaminate soil, water, food or surfaces such as bathroom sinks. The cyst has a protective shell and it can survive in the environment for many weeks (in cold water many months). You become infected after accidentally swallowing the microscopic cysts. Each cyst releases two trophozoites in the small intestine. They remain in the lumen where they can feed freely or attached to the mucosa by a ventral sucking disk. After eating enough, they go through another transformation and multiply by binary fission. The trophozoites encyst as they move towards the colon. Cysts are found more often in firm stool whereas both trophozoites and cysts are present in loose stool. Because the cysts become infective almost instantly after being passed out, the disease can be transmitted during anal-oral-sexual intercourse.

Giardia intestinalis life cycle

Common giardiasis symptoms include:

 • bloating
 • bad breath and farts
 • dehydration
 • diarrhea or greasy floating stools
 • fatigue
 • loss of appetite
 • nausea
 • stomach ache
 • weakness
 • weight loss.

Diarrhea can be fatal, if you do not drink enough water with salt and glucose. Another not so recognizable effect is the lack of B12-vitamin. This is due to the impaired absorption (malabsorption) in the damaged intestinal wall. 50 % of giardiasis cases are asymptomatic. Symptoms begin usually within two weeks after becoming infected. In healthy individuals the sickness normally persists up to three weeks, but sometimes longer.

Giardia intestinalis

Giardia intestinalis trophozoites are pear-shaped and 10–20 µm long. Other characteristics include: flagella, median bodies, sucking disks and two big nuclei. Giardia intestinalis cysts are oval to ellipsoid and 8–19 µm long. Immature cysts have two nuclei, whereas mature cysts have four.

Your health care provider makes the giardiasis diagnosis by examining stool samples under a microscope. Common microscopical techniques include: wet mount with iodine, trichrome or immunofluorescent antibody staining and/or enzyme immunoassays. Several stool samples are usually needed on different days because cysts and trophozoites are not always present in the feces. Trophozoites can also be found from duodenal fluid or from biopsies taken during endoscopy.

Giardiasis treatment is accomplished with antimicrobial drugs such as: metronidazole, nitazoxanide (good for treating children), tinidazole, paromomycin, quinacrine and furazolidone.


អត្ថបទ ៖ admin