(+855) 12 990 988, 99 990 988 PP (Cellcard)
(+855) 11 990 988 SR (Cellcard)
(+855) 88 666 1878, 88 999 6018 PP (Metfone)
(+855) 90 990 218 SR (Metfone)
(+855) 70 990 988 PP (Smart)
(+855) 93 990 988 SR (Smart)
#339A/B/C, St. 163, Sangkat Toul Tum Poung II, Khan Chamkarmorn Phnom Penh 12311, Cambodia
News and Education / ព័ត៌មានលម្អិត << Back

ព្រូនសំប៉ែត-តេនញ៉ាតូច


date : 2018-04-06 00:24:05

មនុស្សបញ្ចេញពងព្រូនតាមលាមក។
បើមនុស្សបរិភោគអាហារ ទឹក រឺ ដៃកខ្វក់ដែលមានពងតេញ៉ាតូចនោះ កូនព្រូនតេញ៉ាតូចៗនឹងញាស់ក្នុងពោះវៀនតូច។ បន្ទាប់មកកូនព្រូន តេញ៉ាតូចរុកចូលកោសិកាពោះវៀនតូច រួចលូតលាស់ទៅជាពងគីស បន្ទាប់មកទៅជាកូនព្រូនដែលមាន រូបរាងដូចមេរបស់វា ហើយពេលនេះកោសិកាពោះវៀនតូចក៏បែកធ្លាយ ហើយវាក៏ខាំថ្ពក់នឹងជញ្ជីងពោះវៀនតូច។វាលូតលាស់ ទៅជាព្រូនតេញ៉ាតូចពេញវ័យនៅក្នុង ពោះវៀនតូច ដែលអាចបញ្ចេញពងបានម្តងរាប់ពាន់។
បើពងតេញ៉ាតូចត្រូវបានស៊ីដោយសត្វល្អិត(ដូចជាសត្វកញ្ចែអាចម៍...)កូនតេញ៉ាតូចក៏លូតលាស់ ក្នុងសត្វល្អិត។ បើសត្វល្អិត ត្រូវបានស៊ីដោយសត្វកណ្តុរ រឺ ចៃដន្យដោយមនុស្ស កូនតេញ៉ានឹងរីកលូតលាស់ទៅជាមេតេញ៉ាតូច។ មនុស្សបញ្ចេញពង តេញ៉ាតាមលាមក។ ពងខ្លះញាស់ក្នុងពោះ ហើយរុកចូល កោសិកាពោះវៀនតូចលូតលាស់ទៅព្រូនតេញ៉ាពេញវ័យដោយមិន បានចេញមកក្រៅតាមលាមក ហើយឆ្លងចូលវិញ។
- ពងវាមិនអាចរស់ខាងក្រៅបានលើសពី ១០ថ្ងៃ។
- មនុស្សភាគច្រើនមានតេញ៉ាគូថគ្មានរោគសញ្ញាទេ = មិនឈឺ។
- តែបើមានតេញ៉ាច្រើន រយៈពេលយូរ អាចមានបញ្ហាធ្ងន់ ព្រោះវាដណ្តើមអាហារពីយើងអស់ ហើយវាបណ្តាលឲ្យរលាក   ពោះវៀន ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្នុងការជ្រាបអាហារ។ បើមានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ អាចមាន បញ្ហាធ្ងន់។ បញ្ហាមានដូចជាៈ

វិធីព្យាបាលៈ Praziquantel រឺ Niclosamide រឺ Albendazole
ត្រូវពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាព
វិធីការពារៈ
- លាងបន្លែផ្លែឈើឲ្យស្អាត រឺ ចំអិនឲ្យឆ្អិន
- លាងដៃជានិច្ច នឹងសាប៊ូក្រោយបន្ទោរបង់ និងមុនរៀបចំអាហារ និងមុនបរិភោគអាហារ
- កុំខាំក្រចក កុំបៀមដៃ ព្រោះអាចមានពងព្រូនក្នុងក្រចកពិសេស បើអេះគូថពេលមេព្រូនធ្វើឲ្យរមាស់។
Parasites In Humans
Find The Nastiest Parasites In Humans
Hymenolepis Nana - Dwarf Tapeworm
Hymenolepis nana is the most common tapeworm in humans. It is also known as the dwarf tapeworm due to its particularly small size (adults are only 15–40 mm long). The disease, hymenolepiasis is found worldwide. In temperate zones children and institutionalized people are infected more often. The disease is somewhat common in the eastern Europe.

The life cycle of Hymenolepis nana starts, when microscopic eggs are passed with the stool of an infected human. They then get ingested either by rodents, humans (definite hosts) or insects (intermediate hosts). If a person ingests eggs (from contaminated fingers, water, food or soil), oncospheres (hexacanth larvae) hatch in the small intestine. A larva penetrates an intestinal villus and develops into a cysticercoid. A cysticercoid develops to look more like an adult having a scolex (head) and a neck. It bursts out of the villus, attaches to the intestinal mucosa and matures into an adult in the last part of the small intestine, ileum. Its long neck starts producing segments, proglottids, which make up the body. A proglottid absorbs nutrients from the surroundings and grows bigger before it detaches from the tail. Each proglottid has both male and female reproductive organs. It copulates with itself or with other proglottids of the same individual or nearby tapeworms. A gravid proglottid releases thousands of eggs through its genital atrium or when its membrane disintegrates. Eggs are immediately infective when passed with the stool and cannot survive more than 10 days in the external environment.

If the eggs are ingested by an insect (a beetle or a flea), the larvae develop inside the insect. If the insect is ingested by a rodent or accidentally by a human, the cysticercoid larvae get inside the intestine and develop into adults. Infected rodents can contaminate water and food with their feces. According to one study, 30 % of rodents sold in pet stores in Connecticut are infected with Hymenolepis nana.


Hymenolepis nana life cycle
Some proglottids release eggs or disintegrate themselves already in the small intestine. Larval oncospheres (hexacanth embryo) might hatch prematurely and penetrate villi without leaving the body resulting in autoinfection. Hymenolepis nana does not necessarily need an intermediate host to complete its life cycle. Larvae can develop in spite of the high temperature of a human body. Adults live 4–6 weeks, but internal autoinfection allows hymenolepiasis to persist for years.

Hymenolepiasis is usually asymptomatic in adults. But prolonged infection or multiple tapeworms especially in children can cause more severe symptoms. The worms eat your food and cause inflammation of the intestinal mucosa. The inflamed tissue will have a reduced ability to absorb nutrients. People with little food to begin with and those who are weakened by other diseases suffer the most. Hymenolepiasis symptoms sometimes include:

anal itching
diarrhea (can be bloody)
headache
increased appetite or loss of appetite
insomnia
muscle spasms
nausea
nervousness
seizures
stomach ache
vomiting
weakness
weight loss.
Your health care provider makes the diagnosis by identifying tapeworm eggs in stool. Sometimes many stool specimens are needed to make the diagnosis. Hymenolepis nanastarts laying eggs within a few weeks of the start of the infection and only after that it is possible to find eggs. Alternatively adult worm can be identified during endoscopic examination.

Hymenolepiasis is usually treated with a prescription drug called praziquantel which causes the tapeworm (both adults and larvae) to dissolve. A single dose of praziquantel has an efficacy of 96 %. If praziquantel is not available, niclosamide or albendazole can be used instead.

To prevent getting infected:

Hymenolepis nanaWash, peel or cook all fruits and vegetables.
Wash hands with water and soap after using the toilet and before preparing food or eating.
Quit the habit of putting fingers in your nose and mouth. The microscopic parasite eggs are sometimes found under fingernails and can easily be ingested.
Hymenolepis nana egg H. nana egg is colourless, almost transparent, oval, 30–50 µm (micrometers) in diameter, has polar filaments. When shed in stool they are immediately infective and survive up to 10 days in the external environment, they are embryonated and have a 6-hooked oncospheres inside the shells. Shell consists of two distinct membranes. On inner membrane there are two small "knobs" or poles from which 4–8 filaments arise and spread out between the two membranes.

Hymenolepis nana scolex (head)scolex - head Scolex is small, 0.3 mm in diameter, globular (rounded), cup-like, situated at the anterior end, has four suckers and retractile rostellum with a single row of 20–30 hooks.

Hymenolepis nana proglottids (body segments)Gravid (mature, full of eggs) proglottids are 0.2–0.3 mm long and 0.8–0.9 mm wide. Proglottid is filled with eggs, uterus is not visible. Each proglottid has both male and female reproductive organs making Hymenolepis nanahermaphroditic. A proglottid copulates with itself or with other segments of the same individual or nearbyHymenolepis nana tapeworms. Proglottids usually disintegrate in the gastrointestinal tract and are rarely present in the feces.


អត្ថបទ ៖ admin